Categorías
Gent de Matola Gent del Camp Rafa Marín

NUESTRA HISTORIA EN POSTALES

postal-n-10

Nuestra memoria historica en imagenes y letras.

Esta es una pequeña colección de postales familiares, que muestran de una forma amena e interesante, muchos aspectos sociales del siglo pasado. Estas postales muestran cómo se comunicaban familiares y amigos que por diversos motivos estaban en puntos muy distantes de la geografía…

Son un ejemplo de las comunicaciones entre amigos, vecinos, novios y familiares cuando era la forma más habitual y accesible para comunicarse a distancia, ya que otros medios de comunicación eran de difícil acceso para la gente de la calle (teléfono, etc.).

En ellas vemos en los reversos cómo se escribían, se felicitaban y mantenían relaciones sentimentales, sobre todo cuando estaban en el servicio militar.

Antaño el servicio postal era mucho más utilizado que en los tiempos actuales. Actualmente está en desuso, sobre todo para este tipo de servicios ya que los nuevos medios tecnológicos son más rápidos y están al alcance de todos.

Estos ficheros de postales antiguas suponen una fuente de cultura, porque recreaban imágenes de todo tipo, desde fotografías de lugares de interés en forma de folletos turísticos: plazas, monumentos, ciudades, países, etc., hasta reproducciones de cuadros famosos, viñetas humorísticas, fotografías románticas, dibujos, fotografías de animales, etc.

Espero que os guste esta pequeña colección de postales familiares y si alguien dispone de postales y no quiere que se pierdan en el olvido, os animo a que os pongáis en contacto con nosotros para recuperar parte de nuestra historia.

Podeis contactar con nosotros en matola@matola.es

Otras direcciones de interés para postales:
http://ninona.wordpress.com
http://postaletrice.blogspot.com
http://www.brazilpostcard.com.br

 

Categorías
Gent del Camp Rafa Marín

EL TIO CUC 2

tio_cuc2

 

 

 

Trascripcion nº 2. Volvemos con otra parte del periódico satírico EL TIO CUC…

TRÓSOS Y MÓSOS

En un examen.

El profesor li pregunta al estudiant:

– Pero, home… ¿es possible que vosté no sápiga definir el color?… Anem a vore: ¿Eixe traje que voste porta de quin color es?
– Blau.
– Bé; ¿I per qué es blau?
– ¡Mire! ¡Perque m´el teñiren la semana pasá!

______________________________________________________________

Diuen que han mort en Sevilla dos netes d´un mestre d´obres, per engolirse les pobres el piñol d´una bresquilla.
No obstant hi ha alli un gandul que no li fá mai xanglot, per més que a voltes s´engul un bou en cuernots i tot.

______________________________________________________________

Pensament o consell.
Si un xiquet d´eixos mal educats te mortifica i te desespera, no el castigues ni li pegues davant de la chent, perque en molta raó te dirán qu´eres un bárbaro i un silvestre. Espera a que no te vega ningú i entonses fes a trósos al xiquet sense ferlo sufrir.

______________________________________________________________

En un poblet dels més propers d´Alacant vivien dos fadrines més alegres que un piano de manilla; gracioses i en un pamet capás de fer penchar els hábits a un estudiant per a capellá. Estes fadrines eren tan amigues, que entre elles no havien secrets i com les dos tenien novio… ¡ No eren coses les que se comunicaven!
Un día, una d´elles, la Carmen, estaba trista, pensativa i ullerosa.
– ¿Que tens, xica?- li preguntá la seua amiga Roseta- Te encontre molt ullerosa. ¿Que no estas bona?
– Te diré. Tinc un regomello qu´em mata. Despus ahir va venir Llorens, me va trobar asoles… i es va ficar dins de casa…
– ¿I qué?
– Que tinc pór que es descubrixca… ¡Qué se diría de mí!…

Roseta li contestá:
– Fes com yo, xica. Cuan ve Batiste el meu novio, per a evitar compromisos el fas entrar per la eixida.
Per darrere no hi ha ningún compromís.

…Continuaremos trascribiendo articulos…

 

Categorías
Noticies del Camp Rafa Marín

EL TIO CUC

tio_cuc

Un día en casa de mis padres buscando unas cosas encontré unas hojas de periódico amarillentas, estaban en el fondo de un cajón. Cual fue mi sorpresa que al desplegarlo me encontré con un periódico satírico en valenciano con fecha del 30 de diciembre de 1933, titulado «EL TIO CUC» DIPUTAT A CORTS PER EL REBOLLEDO. DEFENSOR DE LA CHUSMA Y DE LA CHENT DE TRO. A continuación transcribo un artículo de este periódico…


 

EL TIO CUC I EL CUQUET EN EL GLOBO:

– ¡Cuquet!… ¡Cuquet!…

– ¿Qué mana, tio?

– Donat presa i enllestix el globo, que huí tenim molta faena.

– Ya pot muntar al panerot.  – ¿Tens preparat l´antiojo de llarga vista?

– Si, señor.

– Hala, ya pots afluixar les amarres.

– ¿Qué passa, tio?

– Posa atenció …

¿Sents remor?

– ¡Folo!… ¡Pareix que les bagases del llavador se barallen!

– ¡Ma qu´eres ruquerol! ¿Qué no sents que les veus no son de dones?

– Si, les veus son d´homens pero semblen dónes.

– Adresa la ullera paca el galliner nacional

– No haurá ningú, tio. ¿No veu que estem en dies de Nadal? Estarán atracan-se de torró.

– Fes cas de tun tio i tira la ullera al galliner.

– Ya el tinc enfilat.

– ¿Qué veus?

– Que hi han en el galliner molts pollastres i tots alsen el gall.

– ¿I canten clar?

– Un diu, ¡criminal!… atre diu, ¡canalla!…

– ¡Caram! Eixos pollastres son silvestres.

– Calle, tio, que sembla que no van a quedar ni les plomes. Els corps son els que més cacarechen I s´envestixen a  picarlos als de la cresta.

– Mal galliner s´armat. Será presís que vinga un domaor que domestique a eixos animals silvestres.

– Si, tio; i qu´es fasa un netechó en espirit de sal, perque es corcons s´han apoderat del galliner i tot ho volen rosegar.

– ¡Bona l´ham feta! Después que mos ha costat tant de treball llevarmos de damunt a tota la corconeria, ara venen a clavarse en el mateix galliner.

– Escolte tio, ¿Estos corcons son els mateixos que deixaren rosegá a tota España?

– Els mateixos, Cuquet.

– Pos si que tenen barra.

– Barra i quixals; perque ells no volen parar de rosegar.

– Sap lo que li dic, tio; que els corcons, es córps i els pollastres tots son animalets famolencs que van darrere del forment.

– No sigues parlador, Cuquet.

– La raó me fá parlar, tio. Tinc els ulls socarrats de lo que estic mirant en l´antiojo.

– ¿Qu´estas mirant?

– El torró i els caramélos que repartix el Govern.

– Deixa que suplen els pobrests, prou treball tenen que se sacrifiquen per la patria.

– Per la patria no, tio; se sacrifiquen per la pancha. I si la cosa no s´arregla d´atra manera, yo me pense que no van a deixar ni les pedres.

– Tu calla, que ya vorás cuan vinga la Republica com la corbella entrará en funcions i segará tota la mala herba.

– Si la seguem tornara a rebrotar, tio; lo millor será que la arranquen de rail i després que li peguen foc i aventen la sendra.

– Xe, Cuquet, tens mes males intencions que un corp.

– Tio, si no se fá Aixa, ya vorá com el dia manco pensat tenim en taula el segón tomo del Primo de la Rivera y la U. P.

– Xe, no parles barbaritats, xiquet. ¿Tú creus que aixó pot ser?

– ¿Si pot ser? No puc dirli més que ya están tocant a la porta i amenasant tirarla en terra si no els obrin.

– ¿A quía n de obrir, a ells o a la porta?

– Ells volen que els obriguen la porta, pero yo els obriria a ells en canal.

– ¿Veus alguna cosa mes?

– No, tio; tot se veu negre i pareix que per la olor que fá, la cosa s´empupudenca.

– Entonces peguem bolta i tornemos a casa.

– Ben pensat, tio; anem a esperar el añ nou i a demanarli per favor que no siga tan mamandungo com el seu germanet que mos ha deixat acorats.