EL TIO CUC 2

tio_cuc2

 

 

 

Trascripcion nº 2. Volvemos con otra parte del periódico satírico EL TIO CUC…

TRÓSOS Y MÓSOS

En un examen.

El profesor li pregunta al estudiant:

– Pero, home… ¿es possible que vosté no sápiga definir el color?… Anem a vore: ¿Eixe traje que voste porta de quin color es?
– Blau.
– Bé; ¿I per qué es blau?
– ¡Mire! ¡Perque m´el teñiren la semana pasá!

______________________________________________________________

Diuen que han mort en Sevilla dos netes d´un mestre d´obres, per engolirse les pobres el piñol d´una bresquilla.
No obstant hi ha alli un gandul que no li fá mai xanglot, per més que a voltes s´engul un bou en cuernots i tot.

______________________________________________________________

Pensament o consell.
Si un xiquet d´eixos mal educats te mortifica i te desespera, no el castigues ni li pegues davant de la chent, perque en molta raó te dirán qu´eres un bárbaro i un silvestre. Espera a que no te vega ningú i entonses fes a trósos al xiquet sense ferlo sufrir.

______________________________________________________________

En un poblet dels més propers d´Alacant vivien dos fadrines més alegres que un piano de manilla; gracioses i en un pamet capás de fer penchar els hábits a un estudiant per a capellá. Estes fadrines eren tan amigues, que entre elles no havien secrets i com les dos tenien novio… ¡ No eren coses les que se comunicaven!
Un día, una d´elles, la Carmen, estaba trista, pensativa i ullerosa.
– ¿Que tens, xica?- li preguntá la seua amiga Roseta- Te encontre molt ullerosa. ¿Que no estas bona?
– Te diré. Tinc un regomello qu´em mata. Despus ahir va venir Llorens, me va trobar asoles… i es va ficar dins de casa…
– ¿I qué?
– Que tinc pór que es descubrixca… ¡Qué se diría de mí!…

Roseta li contestá:
– Fes com yo, xica. Cuan ve Batiste el meu novio, per a evitar compromisos el fas entrar per la eixida.
Per darrere no hi ha ningún compromís.

…Continuaremos trascribiendo articulos…

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *