EL TIO CUC 2

tio_cuc2

 

 

 

Trascripcion nº 2. Volvemos con otra parte del periódico satírico EL TIO CUC…

TRÓSOS Y MÓSOS

En un examen.

El profesor li pregunta al estudiant:

– Pero, home… ¿es possible que vosté no sápiga definir el color?… Anem a vore: ¿Eixe traje que voste porta de quin color es?
– Blau.
– Bé; ¿I per qué es blau?
– ¡Mire! ¡Perque m´el teñiren la semana pasá!

______________________________________________________________

Diuen que han mort en Sevilla dos netes d´un mestre d´obres, per engolirse les pobres el piñol d´una bresquilla.
No obstant hi ha alli un gandul que no li fá mai xanglot, per més que a voltes s´engul un bou en cuernots i tot.

______________________________________________________________

Pensament o consell.
Si un xiquet d´eixos mal educats te mortifica i te desespera, no el castigues ni li pegues davant de la chent, perque en molta raó te dirán qu´eres un bárbaro i un silvestre. Espera a que no te vega ningú i entonses fes a trósos al xiquet sense ferlo sufrir.

______________________________________________________________

En un poblet dels més propers d´Alacant vivien dos fadrines més alegres que un piano de manilla; gracioses i en un pamet capás de fer penchar els hábits a un estudiant per a capellá. Estes fadrines eren tan amigues, que entre elles no havien secrets i com les dos tenien novio… ¡ No eren coses les que se comunicaven!
Un día, una d´elles, la Carmen, estaba trista, pensativa i ullerosa.
– ¿Que tens, xica?- li preguntá la seua amiga Roseta- Te encontre molt ullerosa. ¿Que no estas bona?
– Te diré. Tinc un regomello qu´em mata. Despus ahir va venir Llorens, me va trobar asoles… i es va ficar dins de casa…
– ¿I qué?
– Que tinc pór que es descubrixca… ¡Qué se diría de mí!…

Roseta li contestá:
– Fes com yo, xica. Cuan ve Batiste el meu novio, per a evitar compromisos el fas entrar per la eixida.
Per darrere no hi ha ningún compromís.

…Continuaremos trascribiendo articulos…

 

Deja un comentario